ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δεδομένα Ταυτοποίησης για Αίτημα Ένταξης στο Μητρώο με την παροχή ειδών διαβίωσης - 1 φορά τον Μήνα:

Ειδική Κατηγορία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - (Προαιρετικά)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του  www.humanitygreece.org προκειμένου να ενταχθείτε στο Μητρώο Ωφελούμενων για στήριξη μέσω της παροχής πακέτου στήριξης ή να συμμετέχετε σε δράσεις ως εθελοντής ή στο chat, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά, βαθμίδα εκπαίδευσης, ειδικότητες, ειδικά ενδιαφέροντα, ιστορικό εργασίας, ιστορικό οικογένειας τα οποία μπορεί να απαιτηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας μας μαζί σας ως ωφελούμενοι ή εθελοντές, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν απαιτείται και για νόμιμο λόγο. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.humanitygreece.org προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). H ιστοσελίδα του www.humanitygreece.org λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της, τα οποία διαγράφονται με την λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες www.humanitygreece.org και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από το Humanity Greece. Τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, δε διατίθενται σε τρίτους.