Οι τρίτεκνες οικογένειες σε πρώτο πλάνο στήριξης για τους εθελοντές του Humanity Greece

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, αποτελεί επιστέγασμα της στενής συνεργασίας και στήριξης που έχουν αναπτύξει οι εθελοντές του Humanity Greece με τις οικογένειες του Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής.

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Αττικής είναι πιστοποιημένος φορέας κοινωνικής φροντίδας από το 2006 και έχει ως στόχο τους να προασπίζεται και να προωθεί τα συμφέροντα των οικογενειών με τρία παιδιά καθώς και να διεκδικήσει τα δικαιώματα  τους αφού υπόκειται στην κατηγορία των πολυτέκνων.

270 τρίτεκνες οικογένειες στηρίζονται από το Humanity Greece

Η συνεργασία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αλληλοϋποστήριξη στις κοινωνικές δράσεις των δυο φορέων. Βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές βελτίωσης της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες των παιδιών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων. Υλοποίηση δράσεων για την περαιτέρω κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών με γνώμονα την προάσπιση αυτού που είναι καλύτερο για εκείνα, προώθηση της πρόσβασης σε δικαιώματα και υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις.

Πλήρη αξιοποίηση και ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και  επένδυση σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας, ανάληψη βασικών δράσεων για τη διασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων που αφορούν τις τρίτεκνες οικογένειες.

Από τη συνεργασία των δύο μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα καθώς μόνιμη αποστολή ειδών ανάγκης από το Συντονιστικό Κέντρο στις τρίτεκνες οικογένειες που βάλλονται οικονομικά.